Church to purchase Neshobe Sportsman Club property

by