Happy birthday! Middlebury’s Aurora School turns twenty