Gov’s lackeys destroy fishing derby, Adirondack economy