Charles H. Charlie Martin, Jr.

1943-09-22 2014-09-20