Boyajian abandons Congressional bid to run for state seat

by