Focus on Entertainment: Aug. 23 through Aug. 29

by