New T.V. program visits Rutland, Castleton, Weybridge