Prof. Frank Bryant addresses Charlotte Shelburne Rotary